Wystawianie paszportów

W naszej przychodni wydajemy paszporty dla zwierząt, aby mogli Państwo podróżować z Waszymi pociechami.

Paszport – oznacza każdy dokument umożliwiający wyraźną identyfikację zwierzęcia domowego i zawierający dane umożliwiające jego kontrolę.

Paszporty wydawane są tylko dla:

  • psów,
  • kotów,
  • fretek.

Inne zwierzęta domowe ( króliki, gryzonie, płazy, gady i ptaki) przy wyjeździe za granicę nie muszą mieć paszportu.

Wydanie paszportu jest usługą weterynaryjną, dlatego zarówno wydania jak i wpisów do paszportu może dokonywać jedynie lekarz weterynarii (paszporty nabyte inną drogą sa nieważne).

Warunki wydania paszportu:

  • Oznakowanie zwierzęcia wyłącznie poprzez implantację mikroczipu (tatuaż jest metodą identyfikacji akceptowaną do dnia 3 lipca 2011)
  • Aktualne świadectwo szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie szczepionką urzędowo dopuszczoną do stosowania, użytą zgodnie z zaleceniami laboratorium produkującego i przepisów obowiązujących w kraju.

Przed wystawieniem paszportu i przed każdym wpisem do paszportu konieczna jest weryfikacja identyfikacji zwierzęcia poprzez odczytanie czytnikiem elektronicznym numeru mikroczipa.

W przypadku wyjazdu zwierzęcia dokonuje się dodatkowych wpisów do odpowiednich rubryk paszportu:

  • Wpis o aktualnych szczepieniach przeciwko wściekliznie i innym chorobom zakaźnym.
  • Wpis dotyczący dnia i godziny poddania zwierzęcia profilaktyce lub leczeniu wobec kleszczy i echinokokozie.
  • Wpisu dotyczącego badania klinicznego przez upoważnionego lekarza weterynarii.

Opłata za wystawienie paszportu, w wysokości 100 PLN, nie zawiera opłaty za oznakowanie, szczepienie i odrobaczenie.

Należy pamiętać, że przed wyjazdem do danego kraju należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi przy przekraczaniu granicy tego państwa, aby uniknąć przykrych niespodzianek na granicy.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PODRÓŻOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI

Psy, koty i fretki wybierające się w podróż powinny spełnić następujące warunki:

1. IDENTYFIKACJA:

elektroniczny system identyfikacji (transponder, mikroczip).

informacje dodatkowe:

Jeżeli transponder nie spełnia normy ISO 11784 lub załącznika A do normy ISO 11785, właściciel lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę domowe w imieniu właściciela musi zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas każdej kontroli.

2. PASZPORT:
(wystawiony przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwe władze). Paszport musi zawierać informacje o szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz ewentualnie dane dotyczące innych szczepień, odrobaczenia i odpchlenia.

3. SZCZEPIENIE przeciwko wściekliźnie:
– Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego
dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia.W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania szczepionki.

– Szczepienie musi być wykonane przy pomocy szczepionki urzędowo dopuszczonej do stosowania tzn. szczepionki inaktywowanej, która zawiera co najmniej jedną jednostkę antygenową w dawce.

4. Niektóre Państwa członkowskie wymagają informacji o odrobaczeniu i zabezpieczeniu przeciwko kleszczom. Te dane wpisuje do paszportu lekarz weterynarii.

5. UWAGA! Przepisy nakładające obowiązek wykonywania badania neutralizującego miareczkowania przeciwciał wirusa wścieklizny w przypadku podróżowania do niektórych państw członkowskich Unii
Europejskiej traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r. Oznacza to, iż w przypadku podróży po tej dacie do Wielkiej Brytanii, Malty, Irlandii oraz Szwecji – wykonanie tego badania nie będzie obowiązkowe.

W przypadku podróży/ przywozu z niektórych krajów trzecich, nie wymienionych w załączniku II rozporządzenia (WE) nr 998/2003, badanie miareczkowania w dalszym ciągu MUSI BYĆ WYKONYWANE.

O SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PROSZĘ PYTAĆ W LECZNICY LUB NA STRONIE INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ.