Chipowanie

Współtworzymy ogólnopolską bazę zwierząt oznakowanych poprzez wszczepianie im chipów.

Jest to zabieg prosty, polegający na wszczepieniu pod skórę mikrotranspondera (tzw.chipa). Dopuszczalne są dwa miejsca znakowania psa lub kota:

 • na grzbiecie między łopatkami,
 • bądź w środkowej części szyi po jej lewej stronie.

(wg. Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt WSAVA).

Chip jest tak mały, że mieści się w igle specjalnie przygotowanej do tego celu strzykawki, więc wszczepienie go nie różni się od podania zastrzyku i jest praktycznie bezbolesne nie wymaga znieczulenia psa. Mikroprocesor nie powoduje żadnych reakcji alergicznych.

Mikrochip jest małym układem scalonym, który jest zaprogramowany 15-cyfrowym numerem. Chip aktywowany jest przez fale radiowe wysyłane przez czytnik. Po przetworzeniu przez mikroprocesor fala radiowa zawierająca zakodowany numer chipa wysyłana jest z powrotem do czytnika. Na czytniku wyświetlany jest numer identyfikacyjny.

Po oznakowaniu zwierzęcia jego dane oraz dane jego właściciela wysyłamy do Centrum Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Uczestniczymy w ten sposób w tworzeniu Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt.

Oznakowanie zwierząt pozwala na szybką identyfikację np. w przypadku zaginięcia czy kradzieży psa.

Komunikat PTRiIZ:
Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt oraz Urząd Miejski w Gdańsku
PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU IDENTYFIKACJI REJESTRACJI PSÓW (CHIPOWANIA) Z TERENU MIASTA GDAŃSKA

Cała usługa jest płatna. Prosimy o stawianie się właścicieli psów z dowodem osobistym. Każdy właściciel po oznakowaniu psa otrzyma:

 • książeczkę zdrowia psa,
 • tabletki na odrobaczenie,
 • pasek identyfikacyjny,
 • oraz dowód rejestracji w ogólnopolskiej (i europejskiej) bazie danych.

Co mówią nasze przepisy lokalne?

Na podstawie: UCHWAŁY nr XVII/537/99 RADY MIASTA GDAŃSKA z dn. 29.12.1999r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, jak również zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

 1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta wprowadza się obowiązek dokonania trwałego znakowania psów, w sposób umożliwiający identyfikację.
 2. Przez trwałe znakowanie rozumie się czynności wykonywane przez lekarza weterynarii, polegające na wszczepieniu zwierzętom pod skórę elektronicznych mikrotransponderów lub wykonanie tatuażu.
 3. Właściciele lub dzierżyciele psów, zamieszkujący na terenie miasta Gdańska zobowiązani są w terminie do dnia 31.05.2000r. poddać posiadane zwierzęta domowe trwałemu oznakowaniu.
 4. Właściciel lub dzierżyciel psa, który nabył zwierzę po tym terminie zobowiązany jest do dokonania oznakowania psa w terminie 30 dni od daty nabycia. W przypadku szczeniąt obowiązek oznakowania zwierzęcia powstaje po ukończeniu przez niego 12 tyg. życia.
 5. Znakowanie psów, polegające na wszczepianiu elektronicznych mikrotransponderów pod skórę zwierząt, których właściciele zamieszkują w Gdańsku wykonywane będą nieodpłatnie w wytypowanych lecznicach weterynaryjnych.

Co o identyfikacji mówią przepisy unijne:

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG.

 1. Podczas ośmioletniego okresu przejściowego, psy koty i fretki będą uważane za zidentyfikowane, jeżeli posiadają: a) wyraźnie czytelny tatuaż; lub b) elektroniczny system identyfikacji (transponder). W przypadku, jeżeli transponder (mikrochip) nie spełnia normy ISO 11784 lub załącznika A do normy ISO 11785, właściciel lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę domowe w imieniu właściciela musi zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas każdej kontroli (musi posiadać czytnik do wszczepionego psu transpondera).
 2. Niezależnie od formy systemu identyfikacji zwierzęcia, należy zapewnić również wskazanie danych szczegółowych dotyczących nazwiska i adresu właściciela zwierzęcia.
 3. Państwa Członkowskie wymagające, aby zwierzęta wprowadzane na ich terytorium, inaczej niż poprzez kwarantannę, były identyfikowane poprzez elektroniczny system identyfikacji mogą kontynuować tę praktykę podczas okresu przejściowego.
 4. Po upływie okresu przejściowego, wyłącznie elektroniczny system identyfikacji będzie akceptowany jako sposób identyfikacji zwierzęcia.